Ligjet sipas emrit

2004/24Shpalo (PDF)

Ligji për ujërat e Kosovës

Ky Ligj rregullon çështjet, të cilat kanë të bëjnë me administrimin, planifikimin, mbrojtjen dhe përgjegjësinë e institucioneve në fushën e ujërave dhe të resurseve ujore.

U miratua nga Kuvendi:
08.07.2004
U shpall nga PSSP:
14.10.2004