Ligjet sipas emrit

2005/02-L-9Shpalo (PDF)

Ligji për ujitjen e tokës bujqësore

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/49 të datës 25.11.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
25.11.2005