Ligjet sipas emrit

2006/02-L81Shpalo (PDF)

Ligji për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/7 të datës 31.01.2007.

U miratua nga Kuvendi:
22.12.2006
U shpall nga PSSP:
31.01.2007