Ligjet sipas emrit

2010/03-L-198Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02-L-9 për ujitjen e tokave bujqësore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 08.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-038-2010, Datë 28.07.2010.

U miratua nga Kuvendi:
08.07.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.07.2010