Agjencionet e pavarura

LISTA E INSTITUCIONEVE DHE AGJENCIONEVE TË PAVARURA, PERSONAT DHE ADRESAT PËR KONTAKTE

 

1.

AGJENCIA KOSOVARE  
PËR PRIVATIZIM

www.pak-ks.org

 

Nora Azemi

U.D.Drejtor Sekretariati ekzekutiv, Bordi i Drejtorëve  

Rr. Agim Ramadani Nr. 23, Prishtinë

Tel: +381 (38) 500 400 ext 1229

E-mail: nora.azemi@pak-ks.org

Web: http://www.pak-ks.org

 

2.

AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS 
Bordi Mbikëqyrës
Sekretariati Ekzekutiv
Komisioni për Kërkesa Pronësore                
Komisoni për Verfikim dhe Vendosje për Prona 

www.kpaonline.org       

Arian KRASNIQI, 
ZYRTAR PËR INFORMIM
Tel.   +381(0) 38 249  918 ext.122
Mob.: + 377 (0) 44 300  045
Email:
arian.krasniqi@kpaonline.org

3.

AGJENCIA KUNDËR
KORRUPSIONIT

www.akk-ks.org

Shaip HAVOLLI, DREJTOR
Tel.   +381(0) 38 518  987
Mob. + 377 (0) 44 505 063
Email:
shaip.havolli@rks-gov.net
Rr. “Nazmi Gafurri “, nr. 31 Prishtina, 10000 Kosovo

4.

AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS

Adnan ELSHANI
Tel.  +381(0)38 200 10 801
Mob: +377 44 303 803            
Email:
adnan.elshani@rks-gov.net
Rr: “Zenel Salihu” Ish Gjykata Themelore - Prishtinë.

5.

AGJENCIA SHTETËRORE PËR  MBROTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

www.amdp-rks.org

Jeton ARIFI,
DREJTOR
DEPARTAMENTI I FINANCAVE/  SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Tel. +381(0)38 200 62  961
Mob.+ 377 (0) 44  254  785
Email:
jeton.arifi@rks-gov.net

6.

AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

www.arh-ks.org

Jeton ISUFI,
U.D KRYESUES I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS
Tel. + 381 (0) 38 220 040 ext.116 
Mob.+  377  (0)  44  810  994
Email:
Jeton.Isufi@arh-ks-org

 

7.

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

www.caa-ks.org

Sala AHMETI,
DEJTOR I SEKRETARISË EKZEKUTIVE
Tel.+381(0)38 248 629 lok. 121
Email:
sala.ahmeti@caa-ks.org

 

 

8.

AVOKATI I POPULLIT

www.ombudspersonkosovo.org

Arta IBRAHIMI,
Shefe e Kabinetit
Email:artaibrahimi@ombudspersonkosovo.org
Tel.+381(0)38 223 783
Mob. +377(0) 44 410 042

 


 

9.

AUTORITETI RREGULLATIV
PËR KOMUNIKIME
ELEKTRONIKE -POSTARE

www.arkep-rks.org

Irena MAHMUTI-BRYMA
Sekretare e Zyrës se Kryetarit të Bordit
Tel: +381 (0) 38 212 345
Rr."Mujo Ulqinaku" nr. 7,

10000, Prishtina/Kosova
Email:
irena.bryma@arkep-rks.org

12.

AGJENCIA PËR 
MBROTJEN  E MJEDISIT

 

13.

BANKA QENDRORE
E KOSOVËS

www.bqk-kos.org

Bujar MEKA, 
Sekretar i Bordit të Bankës Qendrore
Tel.+381(0)38 222 055 ext:316 
Email: bujar.meka
@bqk-kos.org                

Rr." Garbaldi", nr.33

14.

BORDI I RTK-SË

www.rtklive.com

Albana Klinaku
Administratore e Bordit të RTK-së
Tel.:  038 242 273 ext.121
+377(0) 45243 953
albanaklinaku@rtklive.com

 

 

15.

BORDI PËR ANKESA
I MEDIAVE

www.kpm-ks.org

Abdyl HYSENI,
KRYETAR I BORDIT
Tel. +381 (0) 38 245 031
Mob. 049 732 275
Email:
abdyl.hyseni@kpm-ks.org

16.

KËSHILLI PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS

www.knj-rks.org

Daut MORINA ,
Drejtor i Administratës Qendrore
Tel. +381(0)38 200 18 943
Email:
daut.morina@rks-gov.net
Rr."Zenel Salihu" nr 30, Prishtinë

 

18.

KËSHILLI I KOSOVËS PËR
TRASHËGIMI KULTURORE

www.kktk.rksgov.net

Isuf KOCI,
U.d. i udhëheqësit ekzekutiv
Tel. +381 (0) 38-200-10-932;
+381 (0) 38-200-10-937;
Mob. + 377 (0) 44 668  476
Email: Isuf.koci@rksgov.net; isufkoci@hotmail.com

 

19.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MEDIA

www.kpm-ks.org

Arsim Dreshaj, 
ZYRTAR I LARTË PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN
Tel. + 381(0)38 245  031
Mob.+ 386 (0) 49 732 474
Email: arsim.dreshaj@kpm-ks.org 

20.

KOMISIONI RREGULLATIV
I PROKURIMIT

www.krpp.rks-gov.net

Pranvera KRASNIQI,
ZYRTARE E LARTË PËR PERSONEL
Tel. +381(0)38 213 797
Lok: 100 – 31
Email: pranvera.krasniqi@rks-gov.net

21.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MINIERA DHE
MINERALE

www.kosovo-mining.org

Shukrije RASHITI,
Zyrtare Administrative,
Tel.   +381 (0) 240 252 ext 231
Mob.  +377 (0) 44 102 868
Email:
shrashiti@kosovo-mining.org

22.

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURENCËS

www.akk.rks-gov.net

Avdyl KRASNIQI,
SEKRETAR
Tel.  +381(0) 38 10 929
Mob. + 377 (0) 44 170 755

23.

KËSHILLI KOMBËTAR
I SHKENCËS

 

24.

KOMISIONI QENDROR
I ZGJEDHJEVE

www.kqz-ks.org

Enisa BASHA,
ASISTENTE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
Tel.+381(0) 38 211  337
Lokal : 81 001

25.

KËSHILLI  I  PAVARUR
MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN
CIVIL TË KOSOVËS

www.kpmshc.rks-gov.net

Miran ZENELI,
DREJTOR EKZEKUTIV I SEKRETARIATIT TË KËSHILLIT TË PAVARUR MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

Tel.  +381(0)38 212 040
Mob. + 377 (0) 44 366 973
Email:miran.zeneli@ks-gov.net

26.

ORGANI SHQYRTUES
I PROKURIMIT -PUBLIK

www.oshp@rks-gov.net

Arta BERISHA,
MENAXHERE E PERSONELIT

Tel fix.+381(0)38 212 360
 Lokal : 10 927
Email:
arta.s.berisha@rks-gov.net
Rr. "Migjeni" ish-Ndërtesa e Bankës së Lubjanës, kati -V-të.

27.

TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

www.trusti.org

Agron KRASNIQI,
ZËVENDËSDREJTOR
Tel. +381(0)38 600-025
Email: agron.krasniqi@trusti.org

 

28.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

www.oag-rks.org

Qendresa MULAJ,
KABININETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

Tel. + 381 (0)38 60 60 04 ext: 10 12

Mob. + 377 (0)45 109 000
Rr. Musine Kokalari, 87 - 10000 Prishtina, Kosova

29.

ZYRA E RREGULLATORIT
PËR ENERGJI

www.ero-ks.org

Adelina MURTEZAJI BAJRAMI,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 247 615  ext.101
Email: adelina.murtezaj@ero-ks.org

30.

AUTORITETI  RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

www.arru-rks.org

Lule ALIU,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN
Tel.+381(0)38 249 165 ext.101
Mob. + 377 (0) 44 384 857

31.

KOMISIONI SHQYRTUES 
I  AUTORITETIT
RREGULLATOR PËR
SHËRBIMET E UJIT
www.arru-rks.org

Arsim RASHITI, 
KRYESUES I KOMISIONIT SHQYRTUES TË AUTORITETIT RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
Tel. +381(0) 38 245 031 
Mob. + 377 (0) 44 987 870 
Email:arsim.r.rashiti@gmail.com 

32.

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

www.md-ks.org

Elbasan DERVISHAJ,
SEKRETAR
Tel. +381 (0) 38 200 18 233
Email: elbasan.dervishaj@rks-gov.net

33.

 KOSTT- OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU

www.kostt.com

Visar HOXHA, SEKRETAR I KOMPANISË
Tel.fix +381 (0) 038 501 301 169
Mob.+377 (0)44 308 830
Email :
visarhoxha@kosst.com

 

 

 

                         INSTITUCIONE TË TJERA

1.

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

www.kgjk-ks.org

Astrit HOTI, 
DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT LIGJOR
Tel. + 381 (0) 200 17 436 
Mob.+ 377 (0) 44 365 547
Email: astrit.hoti@rks-gov.net

2.

AKADEMIA E DREJTËSISË

www.ad.rks-gov.net

Fitore ZARIQI
ZYRTARE PËR PËRFAQËSIM DHE EKZEKUTIM
Tel: +381(0) 200 18 660
Mob: + 377(0)44 483 096
Email: fitore.zariqi@rks-gov.net
Rr.“Muharrem Fejza” Prishtinë

3.

GJYKATA KUSHTETUESE
E KOSOVËS

www.gjk-ks.org

Tel. +381(0) 38 220 103

4.

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

www.psh-ks.net

Lindita MEMETI,
ADMINSTRATORE
Tel. + 381 (0) 38 200 18 820
Mob. + 377 (0) 44 816 400
Email: Lindita.memeti@rks-psh.org