Komisionet

Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Premte, 12.07.2019 11:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N 303
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2018;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 09.07.2019 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 26.06.2019;
3. Shqyrtimi i Raporti financiar vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiare të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2018;
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 26.06.2019 11:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 12.06.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Ndihme Juridike Falas për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Shërbimeve të Ujit për vitin 2018;
6. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 13.06.2019 11:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 29.05.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2019;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja dhe amendamenteve të Komisionit Funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
5. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2018;
6. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2018;
7. Diskutim në lidhje me Kërkesën nr. 590, dt. 16.04.2019 e KOSTT, lidhur me çështjen e pagave;
8. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 29.05.2019 11:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 14.05.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social dhe amendamenteve të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenies Sociale;
4. Miratimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin 06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-058 dhe Ligjin nr.04/L-122, si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256;
5. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915