Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Mërkure, 06.03.2019 17:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 05.03.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 11.12, 18.12, 26.12.2018, 30.01, 05.2, 12.02 dhe 19.02.2019;
3. Takim me përfaqësuesit e Sindikatës së Pensionistëve kontributpagues;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-081 për Qasje në Dokumentet Publike;
6. Diskutim lidhur me mosprocedimin nga Kryesia e Kuvendit të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256;
7. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 19.02.2019 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-152 për Pronën Publike;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-075 për ndryshim plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
5. Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO162/18;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 12.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 20 dhe 27.11.2018, dhe 04.12.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projekt Kodit të Procedurës Penale nr. 06/L-151;
4. Shqyrtimi i Raportit plotësues me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për Rregullimin e shërbimeve të ujit të datës 11.12.2018;
5. Formimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 05.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Raporti i punës së Komisionit për vitin 2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2019;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-140 për ekzekutimin e sanksioneve penale;
5. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2018-2022 dhe Planit të Veprimit;
6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-091 për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës;
7. Shqyrtimi i ankesës për anulimin e konkursit të Shërbimit Korrektues të Kosovës për pranimin e 120 rekrutëve nga Ministria e Drejtësisë;
8. Shqyrtimi i shkresave të Federatës Sindikale të Admnistratës Publike të Kosovës me emërtimin SPAK;
9. Shqyrtimi i kërkesës lidhur me kallzimin penal të ushtruar me 18.10.2017;
10. Shqyrtimi i shkresës për përkujdesjen e pastërtisë së figurës së personit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve në vende pune me autorizmime shtetërore;
11. Shqyrtimi i shkresës së Sindikatës së Pavarur të Judikaturës së Kosovës;
12. Shqyrtimi i kërkesës nga Pjetër Boçi drejtuar Komisionit;
13. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359