Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Marte, 12.02.2019 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.01.2019, 30.01.2019 dhe 31.01.2019;
3. Raportimi i z. Ekrem Mustafa, Ministër i Punëve të Brendshme për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) dhe Agjendës për Reforma Evropiane (ERA);
4. Shqyrtimi i raportit plotësues për Projektligjin nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të ujit , me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 28.01.2019 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datë 18.12.2018;
3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i draft Planit të Punës së Komisionit për vitin 2019;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-091 për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Të ndryshme.

 • E Marte, 18.12.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datë 27.11.2018 dhe 03.12.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/22 për kinematografinë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-097 për bibliotekat, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-042 për rregullimin e shërbimeve të ujit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
10. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 03.12.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 13.11.2018 dhe 14.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 Ligji i sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për sport, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968