Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Mërkure, 14.02.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.01.2018;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për shoqëritë tregtare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për infrastrukturën kritike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-214, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-015 mbi masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

7. Te ndryshme.

 

 • E Premte, 02.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me Strategjinë e Zgjerimit të Bashkimit Evropian për Shtete e Ballkanit Perëndimor, e ftuar znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian;
3. Te ndryshme.

 

 • E Marte, 30.01.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 20.12.2017, 22.12.2017 dhe 16.01.2018;
3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2017;
4. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 16.01.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 22.12.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 07.11.2017 dhe 13.11.2017;
3. Raportim i z. Flamur Sefaj - Ministër i Punëve të Brendshme, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-019 për Standardizim, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: safet.beqiri@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: ahtere.loxha@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: florent.mehmeti@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968