Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Marte, 20.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 06.11.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 06.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 30.10.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 30.10.2018 11:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 24.10.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 24.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 16.10.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi i kërkesë për auditimin e PVF-ve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitet 2018, 2019 dhe 2020;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 16.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 05.10.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Auditimit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: mehmet.simnica@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107