Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Marte, 22.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura me datë 02.05.2018 dhe 16.05.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Përformncës për "Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria";
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura me datë 02.05.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për efikasitetin e menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti të auditimit Efektiviteti i Sistemit Informativ të Tatimit në Pronë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 02.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura me datë 18.04.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për efikasitetin e menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;
4. Shqyrtimi i planit të veprimit të Qeverisë për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Auditimit për vitin 2016;
5. Shqyrtimi i raportit të auditimit Efektiviteti i Sistemit Informativ të Tatimit në Pronë;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura me datë 28.03.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për efikasitetin e menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;
4. Shqyrtimi i planit të veprimit të Qeverisë për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Auditimit për vitin 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 28.03.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 23.03.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për raportin financiar vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për raportin financiar vjetor të Fondeve të Mirëbesimit për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: mehmet.simnica@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107