Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Mërkure, 14.02.2018 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.01.2018;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për shoqëritë tregtare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për infrastrukturën kritike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-214, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-015 mbi masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

7. Te ndryshme.

 

Procesverbali