Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Marte, 14.05.2019 10:00 në sallën C 203

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 24.04.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për Financimin e Projektit për Kadastër të Patundshmërisë dhe Infrastrukturë Gjeohapësinore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim;
4. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2019;
5. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 të Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
6. Shqyrtimi i kërkesës se Anëtareve te Komisionit për Ndihmë Shtetërorë për sigurimin e hapësirës dhe buxhetit për vitin 2019;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali