Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 21.06.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 07.06.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të PVF-ve të Ndërmarrjes Publike ,,Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi SH.A" për vitin financiar të përfunduar me 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve të dala nga raporti i Auditimit të Performancës, Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali