Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Enjte, 04.07.2019 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 21.06.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, i ftuar Ministrin z. Rasim Demiri;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2018;
5. Të ndryshme.


 

Procesverbali