Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Marte, 09.07.2019 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 04.07.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike Kompania Regjionale e Ujitjes "Drini i Bardhë" sh.a për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
5. Të ndryshme.


 

Procesverbali