Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 19.07.2019 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë 4 dhe 09.07.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale ,,KRU Prishtina" për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike ,,Posta e Kosovës"për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali