Ligjet sipas emrit

2003/19Shpalo (PDF)

Ligji për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit e Ambientit të Punës

Qëllimi i Ligjit për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të Punësuarve dhe Ambientit të Punës, është që të parandalohen lëndimet në punë, sëmundjet profesionale në vendin e punës dhe të mbrohet ambienti i punës.

U miratua nga Kuvendi:
09.10.2003
U shpall nga PSSP:
06.11.2003