Ligjet sipas emrit

2004/12Shpalo (PDF)

Ligji për Standardizim

Ky ligj vendos rregullat për procedurat e hartimit, përshtatjes, përvetësimit miratimit dhe aplikimit të standardave në Kosovë; përcaktimit të statusit të tyre; certifikimit të produkteve, proceseve, shërbimeve, sistemeve të cilësisë dhe personelit, me qëllim të mbrojtjes dhe aplikimit të standardeve në Kosovë, në përputhje me standardet ndërkombëtare në mënyrë që të sigurohet një nivel i caktuar i cilësisë, me përjashtim të rasteve kur në ligj përcaktohet ndryshe.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2004
U shpall nga PSSP:
28.05.2004