Ligjet sipas emrit

2013/04-L-189Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04-L-078 për sigurinë e përgjithshme të produkteve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.03.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-14-2013, Datë 18.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
28.03.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.04.2013