Ligjet sipas emrit

2012/04-L-161Shpalo (PDF)

Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.05.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-26-2013, Datë 31.05.2013

U miratua nga Kuvendi:
16.05.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
31.05.2013