Ligjet sipas emrit

2003/24Shpalo (PDF)

Ligji i Sportit

Me këtë Ligj rregullohet organizimi, kushtet dhe mënyrat e zhvillimit të veprimtarive sportive, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e bartësve të tyre, si dhe çështjet e tjera me rëndësi për këto veprimtari veçanёrisht themelimi, regjistrimi dhe menaxhimi i organizatave sportive.

U miratua nga Kuvendi:
20.11.2003
U shpall nga PSSP:
28.07.2004