Ligjet sipas emrit

05/L-044Shpalo (PDF)

Ligji për Zonën e rrezikuar mjedisore të Obiliqit dhe rreth tij

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 22.12.2016

U miratua nga Kuvendi:
30.11.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
22.12.2016