Ligjet sipas emrit

2004/35Shpalo (PDF)

Ligji për lojërat e fatit

Me këtë ligj përcaktohen dhe rregullohen kushtet, mënyra dhe subjektet që organizojnë dhe ushtrojnë lojërat e fatit, llojet e lojërave të fatit, parimet themelore të rregullave për sistemimin e të hyrave nga lojërat e fatit, themelimi, pozita juridike, qeverisja dhe menaxhimi i Lotarisë së Kosovës, kompensimi për ushtrimin e lojërave të fatit, mbikëqyrja, dënimet kundravajtëse si dhe çështje të tjera me rëndësi për lojërat e fatit në Kosovë.

U miratua nga Kuvendi:
08.09.2004
U shpall nga PSSP:
03.02.2005