Ligjet sipas emrit

2004/46Shpalo (PDF)

Ligji për librin amzë

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr.2005/21 të datës 07.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
07.05.2005