Ligjet sipas emrit

2004/44Shpalo (PDF)

Ligji për Zejtari

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/37 të datës 22.07.2005.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
22.07.2005