Ligjet sipas emrit

2005/02-L53Shpalo (PDF)

Ligji për gjuetinë

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/41 të datës 11.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
16.12.2005
U shpall nga PSSP:
11.08.2006