Ligjet sipas emrit

2006/02-L-80Shpalo (PDF)

Ligji për plotësim e ndryshim të ligjit 2003/7 për lëndën arkivore dhe arkivat

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/40 të datës 11.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
13.07.2006
U shpall nga PSSP:
11.08.2006