Ligjet sipas emrit

2006/02-L-83Shpalo (PDF)

Ligji për plotësim e ndryshim të ligjit nr.2004/12 për Standardizim

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/43 të datës 14.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
13.07.2006
U shpall nga PSSP:
14.08.2006