Ligjet sipas emrit

2007/02-L70Shpalo (PDF)

Ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/33 të datës 12.12.2007.

U miratua nga Kuvendi:
11.01.2007
U shpall nga PSSP:
12.12.2007