Ligjet sipas emrit

2007/02-L109Shpalo (PDF)

Ligji për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 10.05.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/23, datë 15.05. 2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij.

U miratua nga Kuvendi:
10.05.2007
U shpall nga PSSP:
15.05.2008