Ligjet sipas emrit

2007/02-L-21Shpalo (PDF)

Ligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 20. 05. 2005, shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/31, datë 05.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
20.05.2005
U shpall nga PSSP:
05.06.2008