Ligjet sipas emrit

2009/03-L-129Shpalo (PDF)

Ligji për zonat ekonomike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.04. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-012-2009, datë 18.05.2009.

U miratua nga Kuvendi:
30.04.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.05.2009