Ligjet sipas emrit

04/L-018Shpalo (PDF)

Ligji për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.06.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2011, Datë 05.07.2011

U miratua nga Kuvendi:
23.06.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.07.2011