Ligjet sipas emrit

2003/4Shpalo (PDF)

Ligji për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik

Me qëllim të promovimit të zhvillimit te një ekonomie të shëndoshë të tregut të lirë në Kosovë duke sigururar që përmbajtja e dispozitave ligjore dhe akteve tjera të nxjerrura ne përputhje me to, që rregullojnë procedurat e likuidimit dhe riorganizimit te personave juridik në falimentim të përcaktohen dhe zbatohen në përputhshmëri me përvojat më të avansuara.

U miratua nga Kuvendi:
13.03.2003
U shpall nga PSSP:
14.04.2003