Ligjet sipas emrit

2011/04-L-075Shpalo (PDF)

Ligji per ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003-24 për sport

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.12.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2012, Datë 06.01.2012

U miratua nga Kuvendi:
21.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2012