Ligjet sipas emrit

2011/04-L-096Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/15 për skemën e ndihmës sociale në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-025-2012, Datë 30.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
10.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.05.2012