Ligjet sipas emrit

2012/04-L-171Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03-L-199 për gjykatat

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-58-2012, Datë 21.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
20.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.12.2012