Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Sreda, 14.02.2018 10:00 u sali N 302

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 30.01.2018 godine

3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-016 o trgovačkim društvima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-013 o izmenama i dopunama Zakon br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakona br.04/L-214, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

7. Ostalo.

 

Zapisnik