Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Sreda, 14.03.2018 10:00

Dnevni red

I. Nedovršene tačke sa plenarne sednice od 2. i 8. marta 2018.god:

1. Glasanje Nacrta zakona o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosova, („MONT") i Stitching Spark-a iz Holandije ("SPARK") o podršci Međunarodnom koleđu biznisa u Mitrovici,
2. Glasanje Nacrta zakona o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosova, („MONT") Austrijske agencije za razvoj Ada,
3. Glasanje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o osnivanju Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA),
4. Glasanje u načelu Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,
5. Glasanje u načelu Nacrta zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužilaštvu, izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 05/L-034,
6. Glasanje u načelu Nacrta zakona o Inspektoratu obrazovanja u Republiku Kosova,
7. Glasanje u načelu Nacrta zakona o zaštiti potrošača,
8. Glasanje u načelu Nacrta zakona o građevinskim produktima,
9. Glasanje u načelu Nacrta zakona o naučnim inovacijama i transferu znanja i tehnologije,
10. Glasanje u načelu Nacrta zakona o tehničkim zahtevima o proizvodima i proceni konformiteta,
11. Glasanje u načelu Nacrta zakona o poštanskim uslugama,
12. Glasanje u načelu Nacrta zakona o metrologiji,
13. Glasanje u načelu Nacrta zakona o slobodi pristupa nevladinim organizacijama,
14. Glasanje u načelu Nacrta zakona o krvi i sadržaju krvi,
15. Glasanje u načelu Nacrta zakona o zaštitnim merama na uvoz,
16. Drugo razmatranje Nacrta zakona o trgovačkim društvima,

17. Izbor (1) kandidata za funkciju Guvernera Centralne banke Republike Kosova,
18. Razmatranje Predloga - Odluke Vlade Republike za imenovanje dva (2) člana borda Kancelarije regulatora energetike,
19. Izbor dva (2) člana Borda RTK-a,
20. Izbor jednog (1) člana Borda za žalbe,
21. Glasanje Predloga - Odluke Vlade Republike Kosova br. 07/21od 22.12.2917.god. u vezi Palate omladine u Prištini,
22. Glasanje Predloga - Odluke Vlade Republike za imenovanje članova Komisije za polaganje pravosudnog ispita,

23. Parlamentarna rasprava na zahtev potpredsednika Skupštine g-dina Kujtim Shala i pet poslanika potpisnika u vezi IV zajedničkog susreta Parlamentarne komisije za Sporazum za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo, održanog 17-19 januara 2018.god. u Strazburu - Francuska,
24. Razmatranje predloga PG „Lëvizja Vetëvendosje", za zamenu poslanika u parlamentarnim komisijama,

25. Formiranje ad-hoc komisije za izbor člana iz redova albanske zajednice i dva člana iz redova nealbanskih zajednica u Nezavisnoj komisiji za medije.

26. Glasanje Predloga-rezolucije protiv nasilja u porodici i institucionalnom adresiranju.

 Elektronsko glasanje

Tačka 2
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10
Tačka 11
Tačka 14
Tačka 15
Tačka 16
Tačka 22
Tačka 24