Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Petak, 16.03.2018 10:00

Dnevni red

1.Vreme za izjave van dnevnog reda,

2.Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Interpelacija premijera Republike Kosova Ramush Haradinaj, na zahtev PG Pokreta Vetëvendosje, u vezi nasilne smrtiaktivista Pokreta Vetëvendosje, Astrit Dehari,

4. Razmatranje Predloga - programa rada Skupštine Kosova za 2018 godinu,

5. Prvo razmatranje Nacrta - poslovnika Skupštine,

6. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o dugu između Republike Kosova i Evropske banke za obnovu i razvoj, o projektu autoputa Kijevo -Zahać,

7. Drugo razmatranje N/zakona br. 06/L-004 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosova,

8. Drugo razmatranje N/zakona br. 06/L-013 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadgledanju državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214,

9. Drugo razmatranje N/zakona br. 06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi ,

10. Drugo razmatranje N/zakona br. 06/L-015 o carinskim merama i zaštiti prava intelektualne svojine,

11. Razmatranje izveštaja performancije javnih preduzeća za 2015 i 2016 godine,

12. Imenovanje dva (2) člana Komisije za proveru i određivanje imovine,

13. Imenovanje jednog (1) člana Komisije za imovinske zahteve.

ZapisnikTranskript