Zakoni po imenu

2009/03-L-154Download (PDF)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25. 06. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-016-2009, dana 15.07.2009.

Odobreni od Skupštine:
25.06.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.07.2009