Ligjet sipas emrit

2012/04-L-134Shpalo (PDF)

Ligji për ndërtesat e banimit në bashkëpronësi

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-33-2013, Datë 16.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
29.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.08.2013