Ligjet sipas emrit

04/L-214Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetrorë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-48-2013, Datë 19.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.08.2013