Ligjet sipas emrit

05/L-009Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-087 për ndërmarrjet publike i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.04/L-111

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.04.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-006-2015, Datë 24.04.2015

U miratua nga Kuvendi:
07.04.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
24.04.2015