Ligjet sipas emrit

05/L-033Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.05.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-012-2015, Datë 15.06.2015

U miratua nga Kuvendi:
28.05.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2015