Ligjet sipas emrit

05/L-094Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr.05/L-033 dhe nr.04/L-115

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.03.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-009-2016, Datë 05.04.2016

U miratua nga Kuvendi:
24.03.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.04.2016