Ligjet sipas emrit

2004/15Shpalo (PDF)

Ligji për ndërtimin

Ky ligj përcakton kërkesat kryesore për projektim, ndërtim, përdorim të produkteve ndërtimore, mbikëqyrje profesionale si dhe për procedurat e lejeve të ndërtimit, lejeve të përdorimit dhe inspektimin e ndërtimit.

U miratua nga Kuvendi:
27.05.2004
U shpall nga PSSP:
14.10.2004