Ligjet sipas emrit

2004/22Shpalo (PDF)

Ligji për Kinematografinë

Ky ligj përcakton normat themelore për ushtrimin dhe mbarëvajtjen e kinematografisë.

U miratua nga Kuvendi:
08.07.2004
U shpall nga PSSP:
14.10.2004