Ligjet sipas emrit

2004/17Shpalo (PDF)

Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit

Ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave të tjera në tregun e lirë. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit, dhe interesave ekonomike të kosumatorit.

U miratua nga Kuvendi:
16.06.2004
U shpall nga PSSP:
19.10.2004