Ligjet sipas emrit

2004/36Shpalo (PDF)

Ligji për Konkurrencën

Qëllimi i këtij ligji është që të siguroj zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme të tregut në Kosovë duke ndaluar veprimet që e kufizojnë, shtypin ose çrregullojnë konkurrencën.

U miratua nga Kuvendi:
08.09.2004
U shpall nga PSSP:
29.10.2004