Ligjet sipas emrit

2004/34Shpalo (PDF)

Ligji kundër korrupcionit

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/26 të datës 12.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
22.04.2005
U shpall nga PSSP:
12.05.2005